2018.gada grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"” papildināja būvnormatīvu ar 20.punktu, kas paredzēja visu apsekošanas atzinumu sagatavošanu Būvniecības informācijas sistēma. Ņemot vērā to, ka punkts stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī, sākot ar oktobri, visus sagatavotos tehniskās apsekošanas atzinumus Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) jāiesniedz tikai Būvniecības informācijas sistēmā.


LBN 405-15

https://likumi.lv/ta/id/275010-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-405-15-buvju-tehniska-apsekosana-


BVKB informatīvais buklets

http://bvkb.gov.lv/lv/news/tehniskas-apsekosanas-atzinumi-iesniedzami-tikai-bis


BVKB informatīvo semināru materiāli

http://bvkb.gov.lv/lv/content/informativie-seminari