Ekonomikas ministrijas diskusiju dokumentiem ir pievienots Ministru kabienta noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. Līdz 2019.gada 28.jūnijam ikviens ir aicināts izteikt viedokli par tiesību akta projektu, sniedzot to elektroniski uz Ekonomikas ministrijas e-pasta adresi pasts@em.gov.lv.


Saskaņā ar EM apkopoto informāciju, trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai pašlaik ir pieejams divu iepriekšējo kārtu finansējuma pārpalikums 10,622 milj. EUR apmērā. Pēc Komisijas lēmuma par rezerves piešķiršanu, Ekonomikas ministrijai nepieciešamības gadījumā ir iespēja veikt grozījumus MK noteikumos, lai nodrošinātu papildus 2,015 milj. EUR programmas īstenošanai.


Lai veicinātu fondu investēšanu, SAM 4.1.1. trešās atlases kārtas ietvaros ierobežojums tiek noteikts tikai uz atlases kārtu, t.i., vienam finansējuma saņēmējam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 1 milj. EUR. Atbalsta intensitāte līdzīgi iepriekšējām atlases kārtām ir saglabājusies 30% apmērā no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, tomēr ir plānots paplašināt atbalstāmo darbību loku - potenciāli ieguldījumus varēs veikt ne tikai rūpnieciskās ražošanas ēkās, bet arī noliktavās.


Svarīgākā informācija par programmu ir apkopotā informatīvajā buklētā. Aicinām komersantus savlaicīgi parūpēties par nepiecešamās dokumentācijas izstrādi, jo gatavākiem projekta iesniegumiem vienmēr ir lielāks punktu skaits vērtēšanas laikā.