Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) vērš uzmanību, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” līdz 2019. gada 30. septembrim īpašniekiem ir jānodrošina visu publisku ēku tehniskā apsekošana. Periodiska apsekošana ir nepieciešama, lai ekspluatācijas laikā pārliecinātos par ēkas mehāniskās stiprības un stabilitātes, lietošanas drošības un esošo ugunsdrošības risinājumu atbilstību.

Ēku tehniskās apsekošanas veikšanas termiņi:

Ēka nodota ekspluatācijā

Apsekošana jāveic

Pirms 2004.gada 1.oktobra Līdz 30.09.2019.
Periodā no 2004.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 1.oktobrim Diena, kad ēka pieņemta ekspluatācijā + 10 gadi
Pēc 2014.gada 1.oktobra Reizi 10 gados

 

Ekspluatācijā nodotas publiskas ēkas īpašniekiem ir pienākums veikt periodiski veikt ēkas tehnisko apsekošanu, bet ne retāk kā reizi 10 gados. Ja tehniskās apsekošanas laikā konstatē redzamus ēkas bojājumus, kas var mazināt ēkas stiprību vai noturību, īpašniekam tie ir jānovērš. Tehniskā apsekošana ir jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”. Ēku tehnisko apsekošanu var būvniecības nozares sertificētie speciālisti. Tehniskās apsekošanas atzinums ir jāiesniedz būvvaldei, institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai Būvniecības valsts kontroles birojam.

Tehniskās apsekošanas pamatā ir būves apskate, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos būves bojājumus. Apskates laikā veiktos foto fiksācijas materiālus pievieno tehniskās apsekošanas atzinumam. Ja nepieciešams precizēt apstākļus, papildus veic arī būves ģeotehnisko un hidroģeoloģisko apsekošanu.

SIA "Efekta" komandā darbojas sertificēti būvinženieri, kas sniegs ne tikai profesionālus pakalpojumus, bet arī nepieciešamos skaidrojumus un atbildes uz Jūs interesējošajiem jautājumiem. Mūsu būvinženieru pieredzē ir dažāda lieluma un dažādas sarežģītības pakāpes publisko ēku apsekošana.

Aicinām savlaicīgi parūpēties par sava īpašuma drošību un atbilstību būvnormatīvu prasībām. Plašāk par piedāvātiem pakalpojumiem lasiet ŠEIT.

Ēku būvnoteikumi:
https://likumi.lv/doc.php?id=269164

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana":
https://likumi.lv/ta/id/275010-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-405-15-buvju-tehniska-apsekosana-