Precizējot normas par obligāto energoauditu veikšanu vai sertificētas energopārvaldības sistēmas ieviešanu lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Energoefektivitātes likumā. No lielo elektroenerģijas patērētāju saraksta paredzēts izslēgt sadales sistēmas operatorus un dzīvojamo namu pārvaldniekus, ņemot vērā to ierobežotās iespējas ietekmēt to gala lietotāju enerģijas patēriņu.

Ar mērķi sekmēt energopārvaldības sistēmu brīvprātīgu ieviešanu pašvaldībās, likumprojekts paredz papildu punktu piešķiršanu pašvaldībām, kas ieviesušas energopārvaldības sistēmu, pretendējot uz finansējumu pašvaldību projektu īstenošanai.

Līdz šim pirmos obligātos energoauditus Ekonomikas ministrijā ir iesniedzis vai ziņojis par sertificētas energopārvaldības sistēmas ieviešanu kopumā 791 lielais uzņēmums un lielais elektroenerģijas patērētājs.Vienlaikus atgādinām, ka uzņēmumiem, kas rūpējas par efektīvu enerģijas un resursu izmantošanu, valsts ir paredzējusi arī papildu priekšrocības. Saskaņā ar Energoefektivitātes likumu sertificētas energopārvaldības sistēmas esamība ir labvēlīgs kvalificējošs kritērijs, vērtējot lielo elektroenerģijas patērētāju projektu pieteikumus dažāda veida valsts atbalstam. Savukārt energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi, kuros ieviesta energopārvaldība, var pretendēt uz samazinātu elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponenti, tādējādi vēl mazinot elektroenerģijas izmaksas. Atbalstu (dāvinājumu) energoaudita veikšanai piedāvā ALTUM, sedzot līdz 85% no energoaudita izmaksām.


Aizdevums uzņēmumu energoefektivitātei

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemumiem/aizdevumi-uznemumu-energoefektivitatei/aizdevumi-uznemumu-energoefektivitate/


Altum 85% grants uzņēmumu energoefektivitātes projektu izstrādei

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/maju-energoefektivitate/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-pamatinformacija/par-programmu/


Energoefektivitātes likums

https://likumi.lv/ta/id/280932-energoefektivitates-likums


Likumprojekts "Grozījumi Energoefektivitātes likumā"

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468560&mode=mk&date=2019-11-05