2019.gada 25.jūnijā Ministru kabinets ir apstiprinājis jaunu Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.


Būvnormatīvā ir iestrādāta saite arī ar citiem ēku energoefektivitāti regulējošiem normatīviem aktiem. Ēku energoefektivitātes minimālo pieļaujamo līmeni turpmāk regulēs Ministru kabienta noteikumi Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju”, t.i. īpatnējais enerģijas patēriņš apkurei (kWh/m2 gadā).


Būvnormatīvā vairs nav būves elementu un lineāro termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficientu normatīvās vērtības, kā arī nav nosacījuma, ka ēkas kopējais siltuma zudumu koeficients nedrīkst pārsniegt koeficienta normatīvo vērtību.


Līdz ar to ēku norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficientiem būs tikai augstākā robežvērtība URM, kuru atsevišķu būvju elementu un lineāro termisko tiltu aprēķina siltuma caurlaidības koeficientu vērtības nedrīkst pārsniegt.


Plašākā informācija par jaunu būvnormatīvu ir atrodama Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projektu mājaslapā.

 

 

LBN 002-15

https://likumi.lv/ta/id/275015-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-002-15-eku-norobezojoso-konstrukciju-siltumtehnika


Noteikumi par ēku energosertifikāciju

https://likumi.lv/doc.php?id=258322


Eku energoefektivitātes likums

https://likumi.lv/doc.php?id=253635