2019.gada 17.septembrī Ministru kabinets ir apstiprinājis jaunu Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 “Būvklimatoloģija”.


Būvnormatīvs pēc būtības nav mainīts, tomēr tajā ir atjaunoti dati par meteoroloģiskajiem apstākļiem Latvijā. Dati, kas iekļāuti būvnormatīvā, tiek plaši pielietoti konstrukciju aprēķinos ar mērķi izvēlēties atbilstošākus risinājumus, kas nodrošinātu ēku energoefektivitātes prasību izpildi.

Plašākā informācija par jaunu būvnormatīvu ir atrodama Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projektu mājaslapā.

 

 

LBN 003-15

https://likumi.lv/ta/id/275013-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-003-15-buvklimatologija-