Ņemot vērā grozījumus Energoefektivitātes likuma, kas stājas spēkā 2019.gada 1.maijā, komersantiem ir iespēja atgūt samaksātu energoefektivitātes nodevu, ja tie ir izpildījuši Likumā minētos pienākumus. Līdz ar to aicinām visus komersantus iepazīties ar Ekonomikas ministrijas sagatavoto informāciju par šo procesu un rīkoties savlaicīgi!

 

Energoefektivitātes likuma pārejas noteikumu 10.un 10.3 punktā noteikts, ka lielajam elektroenerģijas patērētājam, kurš nav ievērojis sākotnējo pienākumu izpildes termiņu un ir vai nav samaksājis energoefektivitātes nodevu, ir tiesības uz komercdarbības atbalstu energoefektivitātes nodevas atvieglojuma, atbrīvojuma vai atmaksas veidā, ja tas līdz 2019.gada 15.maijam izpilda Likumā minētos pienākumus, piem. veicis uzņēmuma energoauditu.

 

Tādējādi komersanti, kas ir saņēmuši lēmumus par energoefektivitātes nodevu, ir tiesīgi vērsties Eknomikas ministrijā ar attiecīgu iesniegumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, balstoties uz kuru Ekonomikas ministrija vērtēs iespēju atbrīvot komersantu no energoefektivitātes nodevas samaksas.

 

Iesniedzami dokumenti no komersanta puses ir iesniegums un de minimis veidlapa, t.i. Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" 1.pielikums.

Ar papildu informāciju par de minimis atbalsta nosacījumiem un nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanu var iepazīties EM mājaslapā.

 

Energoefektivitātes likums

https://likumi.lv/doc.php?id=280932